ഒരാഴ്ചയിൽ മീശതാടി പടർന്നുപന്തലിച്ചു വളരും നാടൻചേരുവ കലർത്തിയവീട്ടുമരുന്ന്