1 ഗ്ലാസ്സ്കുടിച്ചാൽ എത്രശ്രമിച്ചിട്ടും കുറയാത്തചാടിയ വയറ്24 മണിക്കൂറിൽ കുറയും