സുഖപ്പെടുംകുറയാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവയറും കൊഴുപ്പുംഅലിഞ്ഞു ചേരും