ദിവസംരാത്രി 2തുള്ളി തടവിയാൽ മുഖംവൃത്തിയാക്കി മുഴുവൻവെളുപ്പിക്കും