എത്ര പഴക്കമുള്ള മാസ മുറയും തടസ്സം നീക്കി ഒറ്റദിവസത്തിൽ പുറത്തുചാടിക്കും മരുന്ന് വിദ്യ