കോഫീപൗഡറിൽ ഇത്കലർത്തി കഴിക്കു ഒരാഴ്ചയിൽ വയറും ചതയും കട്ട് ചെയ്ത പോലെ കാണാതാകും