വ്യായാമംവേണ്ട വയറ്റിലെകൊഴുപ്പും അനാവശ്യചതയും മഞ്ഞു പോലെ ഉരുക്കും ഒരു സ്പൂൺ മതി