2 മിനിറ്റിൽ 2നേട്ടം പല്ലിലെ മഞ്ഞ പാലു പോലെ വെളുക്കും വേദനകാണാതെ പോകും