ഒരു ഗ്ലാസ്സ് കുടിക്കൂ കുറയാത്ത വീർത്തചാടിയ വയറ് 24 മണിക്കൂറിൽ കുറച്ചുതുടങ്ങും