7 ദിവസത്തിൽ തലയിലെകോശങ്ങളിൽ എത്തി കാഴ്ച്ച ശക്തി ഇരട്ടിയാക്കി പുതു പുത്ത നാക്കും അമൃത്