ഒരു മിനിറ്റിൽ തടസ്സം മാറ്റി മലബന്ധം നീക്കും ചാടിയ വയറ് പകുതിയാക്കും ഒരി ക്കെമതി