കണ്ണെടുക്കാതെനോക്കി നിൽക്കും ഒരുപാടും കണ്ടെത്തില്ല പാൽവെള്ള ചർമ്മം