ഡോക്ടർമാർഅതിശയിച്ചു ഒറ്റരാത്രിയിൽ മുട്ട്വേദന മുതുക്കൈ കാല് വേദനപരിഹാരം