ഒന്ന്മതി 3 in 1 ഗുണംഗ്യാസ് ട്രബിൾ നിൽക്കുംമുട്ട് വേദന വരില്ല അസിഡിറ്റിനിരന്തരപരിഹാരം