മുടിവളർച്ച നിൽക്കില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈപൊടി ചേർത്ത്കുളിക്കും മുൻപ്തടവു