എത്രഭയങ്കരമായ മൂലക്കുരുപോലും എന്നേക്കുമായി അലിയിക്കും അത്ഭുത വെള്ളം ഒരു തവണ കുടിക്കൂ