ഇത്മൂന്നും ചേർത്ത് രാത്രികുടിക്കൂ രാവിലെവേഗത്തിൽ വയറ്ചുരുങ്ങും