എപ്പോകുടിച്ചാലും ഉടൻഫലം വീർത്തവയറ് ഗ്യാസ്നീക്കി മലബന്ധംശീക്രം പരിഹാരം