ഒരുതവണ തേച്ചപ്പോൾ തന്നെ പൂപറിക്കുമ്പോലെ അനാവശ്യരോമങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി