1ഗ്ലാസ്സ് കുടിക്കൂ 7ദിവസത്തിൽ വയറ്തൊട ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ അലിഞ്ഞുചേരും