ഇത്‌മൂന്ന് മതിസ്റ്റാമിന കുറവ്ക്ഷീണം കൈകാൽ കഴുത്തുവേദന സമ്പൂർണ്ണസുഖം