കാലത്തുവെറും വയറ്റിൽ ഇതു 1തവണ കഴിച്ചാൽ മതി60 വയസ്സിലും 20വയസ്സ് ബലം നേടും