രണ്ട്വെണ്ടയ്ക്ക മതി ഒരു മുടി പോലും വെളുപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല കറുത്ത്വളരും