ഭക്ഷണക്രമം ഇല്ല വ്യായാമഇല്ല മാന്ത്രിക പാനീയം വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കട്ട്ചെയ്തു കുറയ്ക്കും