ഇത്കു ടിച്ചാൽ രക്തം വേഗത്തിൽ ഉറും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടാതെ ഇരുമ്പ്സത്തു കൂട്ടും വിളർച്ച നീക്കും