മുട്ട് വേദനഎല്ല് തേയ്മാനംഇടുപ്പ് വേദനഞരമ്പ്തളർച്ച ആയുസ്സിലുംവരാതെ ഇരിക്കുംസത്ത്മാവ്