വെറുതെകുടിച്ചു നോക്കിയതാ 5ദിവസത്തിൽ തന്നെപകുതി വയറുംകുറഞ്ഞു സുന്ദരനായി