ഉറങ്ങും മുൻപ് ഒരു ഗ്ലാസ്സ്‌ കുടിച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽതന്നെ 5 ഇഞ്ച് വയറ് അലിഞ്ഞു തീർന്നു