3ദിവസം തൂങ്ങിവീർത്ത വയറുഇടുപ്പ് തൊടചുറ്റുമുള്ള ചതമെഴുകുതിരി കണക്ക്ഉരുക്കും