1രാത്രിയിൽ തന്നെഅത്ഭുതം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിവയറ് ഏറെക്കുറെകുറഞ്ഞു കണ്ടു