പല്ല്തി ന്നും പുഴുക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യും ഇനി ആയുസ്സിൽ പോടും വേദനയും വരില്ല