20 മിനിറ്റിൽ നരച്ച മുടി ഒന്ന്പോലും കാണാതെകറുപ്പാക്കി പ്രതിഷ്‌ഠിക്കും അത്ഭുത പ്രയോഗം