കണ്ണിന്ചുറ്റുമുള്ള കറുത്തവളയം എന്നന്നേക്കുംസ്ഥിരമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും ഇനിവരില്ല