ഒരുതവണ തടവിയപ്പോൾ തന്നെമുടി വേഗംതഴച്ചു വളരാൻതുടങ്ങി തറയിൽതൊട്ടു