1 ഗ്ലാസ്സ്കുടിക്കൂ വയറ്തൊട കൊഴുപ്പ് 5ദിവസത്തിൽ 5കിലോ തടി കുറയ്ക്കും