കാല്പാദം വെടിപ്പ്‌ശീക്രം മാച്ചുകളയാൻ വെറും ഒരുമെഴുകുതിരി തികയും