അനാവശ്യമുഖ ശരീരരോമങ്ങൾ ഇനി മുളക്കാതെ വളരാതെനിരന്തരമായി എടുത്തുകളയുംപേസ്റ്റ്