കരളിൽവർഷങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്കുകൾ എല്ലാംകഴുകി ശുദ്ധമാകുംപോഷക പാനീയം