ചൂട്വെള്ളത്തിൽ കലക്കികുടിച്ചാ ഗ്യാസ്മലബന്ധം അധികവയറ്നീക്കും ഹൃദയാഘാതംവരില്ല