മുഖത്ത് ഒരുകുത്തു പോലുംവരാൻ ഭയപ്പെടുംകറുത്ത തൊലിയെല്ലാം വെളുത്തുവരും