ഈപൊടി ഒരുസ്പൂൺ മതി 10ദിവസത്തിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കും വയറ്‌എടുത്തു കളയും