ഈഒരു കൈപ്പിടി ഇലപഞ്ചസാര രോഗംവേരോടെ സുഖപ്പെടുത്തും വേദനക്ഷീണം അതിർത്തി കടത്തും