ഈഅരസ്പൂൺ പൊടിപഞ്ചസാര രോഗത്തെവേരോടോ മുറിക്കുംഡോക്ടർമാർ വിയർത്തു പോകും