വെറും 3രൂപാ ചിലവിൽ പുരട്ടിയാൽവെളുത്തമുടികൾ എന്നന്നേക്കുംനിരന്തരമായി കറുക്കും