ജീരകത്തിന്‍റെകൂടെ ഇത്ചേര്‍ത്ത് 3ദിവസം വണ്ണവുംവയറും നിരന്തരമായികുറയും