ഇത്കഴിച്ചാല്‍ 7ദിവസത്തില്‍ നിങ്ങളുടെകണ്ണാട എടുത്ത്മൂലയില്‍ ചാരിവയ്ക്കാം