ഞരമ്പ്വേദന ബലക്കുറവ് SlipDisc നേരെയാക്കും സിയാറ്റിക്കകാല് കൈവേദന100%കുറയ്ക്കും