മുടിയിൽഒന്ന് തടവിയാൽ മതിപനങ്കുല പോലെവളരും താരൻ , പൊട്ടിപോകൽ , പേൻ 2ദിവസം പരിഹാരം