പാലിനൊപ്പംകലര്‍ത്തി കുടിച്ചാ 80വയസ്സിലും തുള്ളി കുതിക്കാം എല്ല്തേയ്മാനം വരില്ല