ഒരുതവണ ചെയ്‌താല്‍ ചെവിയിലെഅഴുക്ക് മൊത്തവുംവെളിയില്‍ പോകുംകേള്‍വി ഇരട്ടിക്കും